Letra da Música

Emunah milah gdolah
Emunah kol kach shonah kol kach domah

Lifamim atah, lifamim ani
Lifamim zeh rak bedimyoni
Kamah zman atah, kamah zman ani
Kamah od na-avor
pitaron zmani

Emunah milah gdolah
Emunah kol kach shonah kol kach domah
Emunah shetihyeh lecha
Emunah be-atzmecha shetachzik otcha

Kazeh matzav muzar
Atah mekomi o zar
Echad shalem sheni mashlim
Anashim shonim

Emunah milah gdolah
Emunah kol kach shonah kol kach domah
Emunah shetihyeh lecha
Emunah be-atzmecha shetachzik otcha